Artykuły (wybór)

2020

 • “The Environmental History of Mass Graves”, przeł. Paul Vickers i Eliza Rose. Journal of Genocide Research, vol. 22, no. 2, 2020: 241-255 (numer tematyczny: “Environmental History of the Holocaust”, red. Ewa Domańska i Jacek Małczyński).

2019

 • Odpowiedź na recenzję Andrzeja Marca „Nekros. ONtologia martwego (męskiego) ciała”. „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, nr 25, 2019.
 • Karyn Ball, Ewa Domańska, “Hayden White,” w: Oxford Bibliographies in „Literary and Critical Theory”, red. Eugene O’Brien. New York: Oxford University Press, 2019.
 • Theory as the practice of freedom: Hayden White in East-Central Europe, trans. Paul Vickers. “Rethinking History”, vol. 23, nr 4, 2019: 558-564 [theme section: Globalizing Hayden White, ed. Ewa Domańska and María Inés La Greca].
 • Hayden White w Polsce, w: Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk. Kraków: Universitas, 2019: 35-66.
 • History, Anthropogenic Soil and Unbecoming Human, trans. Eliza Rose, w: Dipesh Chakrabarty and the Global South Subaltern Studies, Postcolonial Perspectives, and the Anthropocene, red. Saurabh Dube, Sanjay Seth, Ajay Skaria. London: Routledge, 2019: 201-214.

2018

 • Posthumanist History (oraz dyskusja: Dominick LaCapra, “Comment on Posthumanist History” i Ewa Domanska, “Reply to Dominick LaCapra”, w Debating New Approaches to History, ed. by Peter Burke and Marek Tamm. London: Bloomsbury, 2018: 327-352.
 • Is This Stone Alive? Prefiguring the Future Role of Archaeology. “Norwegian Archaeological Review”, vol. 51, nr 1-2, 2018: 22-35.
 • Nekrohumanistyka. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 4, 2018: 321-329.
 • Luka paradygmatyczna we współczesnej humanistyce, w: Mody. Teorie i praktyki, red. Elżbieta Winiecka. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2018: 17-32 (w j. ang. The Paradigm Shift in the Contemporary Humanities and Social Sciences, w: Philosophy of History: Twenty-First-Century Perspectives, red. Jouni-Matti Kuukkanen. Oxford, London, New York: Bloomsbury, 2020: 180-197).
 • Affirmative Humanities, trans. Paul Vickers. “Dějiny – teorie – kritika” [history–theory–criticism], nr 1, 2018: 9-26.
 • Hayden White’s Anthropocentric Posthumanism. “Práticas da História. A Journal on Theory, History and Uses of the Past” (Portugal). [Special issue The History of Hayden White], nr 6, 2018: 89-95.
 • Gleba cmentarna jako dziedzictwo, w: Dziedzictwo we współczesnym świecie, red. Arkadiusz Marciniak, Michał Pawleta, Kornelia Kajda. Kraków: Universitas, 2018: 73-87.

2017

 • Animal History, rec. The Historical Animal, ed. by Susan Nance. History and Theory, vol. 56, nr 2, June 2017: 267-287 [skrócona wersja opublikowana jako: Historia zwierząt. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 3-4, 2016: 322-331].
 • Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej. Teksty Drugie, nr 1, 2017: 41–59.
 • Źródła, dowody i „zwrot forensyczny”, w: Między nauką a sztuką – wokół problemów współczesnej historiografii, red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017: 106-225.
 • Dehumanisation Through Decomposition and the Force of Law, trans. by Paul Vickers, in: Mapping the ‘Forensic Turn:’ The Engagements with Materialities of Mass Death in Holocaust Studies and Beyond, ed. by Zuzanna Dziuban. Vienna: New Academic Press, 2017: 83-98.

2016

 • Semiofory i pneumatofory w perspektywie biohumanistycznej. (Przypadek korzeni oddechowych Cypryśnika Błotnego), w: Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze, red. Andrzej Mencwel, Jacek Migasiński, Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016: 347-363.
 • Kierunki rozwoju strategii badawczych w historii najnowszej, w: Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku, pod red. Marcina Kruszyńskiego, Sławomira Łukasiewicza, Mariusza Mazura, Sławomira Poleszaka, Piotra Witka, Lublin: IPN, 2016: 215-225.
 • Problem sprawiedliwości epistemicznej i dekolonizacja postkolonializmu (casus Europy Środkowo-Wschodniej), w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie Postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz. Warszawa: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2016: 39-53.

2015

 • Historia w kontekście posthumanistyki. „Historyka”, vol. 45, 2015, ss. 5-21 [redakcja numeru tematycznego pisma „Historia w kontekście posthumanistyki”]
 • Hayden White and Liberation Historiography. “Rethinking History”, vol. 19, nr 4, 2015: 640-650.

2014

 • „Humanistyka afirmatywna: płeć i władza po Butler i Foucaulcie”, Kultura Współczesna, nr 4, 2014: 117-129.
 • „Historia ratownicza”, Teksty Drugie, nr 5, 2014:12-26.
 • The New Age of the Anthropocene. “Journal of Contemporary Archaeology”, vol. 1, nr 1, 2014: 98-103.
 • Retroactive Ancestral Constitution and Alter-Native Modernities. „Storia della Storiografia”, vol. 65, nr 1, 2014: 61-75.
 • Montaillou – ziemia obiecana błędów, w: Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou – wioska heretyków 1294-1324, przeł. Ewa Dorota Żółkiewska, wyd. II. Poznań: Vesper, 2014: 5-23.

2013

2012

 • Ewa Domańska, Przemysław Urbańczyk, „Archeologia i historia”, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012: 852-868.
 • „Epistemologie pograniczy”, w: Na pograniczach literatury, pod red. Jarosława Fazana i Krzysztofa Zajasa. Kraków: Universitas, 2012: 85-101
 • Куди прямує сучасна гуманітаристика? // Український гуманітарний огляд. 2012. Вип. 16-17. С. 116-131
 • „O historii, teorii, współczesnej humanistyce i akademii z profesor Ewą Domańską rozmawiają dr Olena Betlij i dr Kateryna Dysa” / Розмова з професоркою Евою Доманською про історію, теорію, сучасну гуманітаристику, академічне життя. Спілкувалися Олена Бетлій і Катерина Диса // Європейський світ. 2012. Вип. 5. С. 5-19. Europejskij svit. 2012. Vol. 5. Ss. 5-19; ss. 20-33)
 • „Chwała maszynistom! (O przewrotnej książce Andrzeja Turowskiego)”, w: Anna Baumgart Zdobywcy słońca / Andrzej Turowski Parowóz dziejów [katalog wystawy]. Łódź: Atlas Sztuki nr 56, 2012: 4-7.

2011

 • „O nowej humanistyce z Ewą Domańską rozmawia Katarzyna Więckowska”. Litteraria Copernicana, nr 2, 2011: 220-226
 • “O zmierzchu postmodernizmu, krytycznej nadziei i o tym, co nam zostawiła Zagłada. Z Ewą Domańską rozmawia Jacek Leociak”. Zagłada Żydów. Studia i materiały, nr 7, 2011: 507-517.
 • “Recenzja Doktoratu Honoris Causa dla Haydena White’a”. Przegląd Polityczny, nr 109/110, 2011: 48-51.
 • “Intelektualista ekstatyczny” (rec. Jacek Leociak, Doświadczenia graniczne). Teksty Drugie, nr 5, 2011: 137-142.
 • “Historyk to nie sędzia”. (Z Ewą Domańską rozmawia Adam Leszczyński). Gazeta Wyborcza, 23-24 lipca 2011: 22-23.
 • „Die paradigmatische Lücke (paradigmatic gap) in den heutigen Geistes- und Sozialwissenschaften“, przeł. Michael G. Esch. Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, nr 4, 2010/2011: 34-54.
 • “The Futue of History: The Challenge of Posthumanism”, przeł. na j. chiński ZhangZuocheng. Northern Tribune (Chiny), nr 3, 2011: 100-107.
 • „Sztuka jako przyszłość historii”/”Art as the Future o History”, transl. by William Brand, w: Historia w sztuce/History in Art, pod red. Marii Anny Potockiej. Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej, 2011: 74-85.
 • „Non-Anthropocentric Knowledge of the Past in the Anthropcene Era”. Comments on Brit Solli: „Some Reflections on Heritage and Archaeology in the
  Anthropocene”. Norwegian Archaeological Review, vol. 44, nr 1, 2011: 57-59.
 • „Druga połowa twarzy. Szukanie przeszłości, czytanie historii” (z Ewą Domańską rozmawia Łukasz Musiał). Przegląd Polityczny, nr 106, 2011: 124-131.

2010

 • “Az ellen-történetírás mint az elnyomottak ideológiája (Reflexiók az új humántudományok Múlt-képér” [Counter-history as Ideology of the Oppressed (Reflections on the Past in the New Humanities], (na j. węgierski przeł. Erős Vilmos). Aetas (Węgry), nr 4, 2010 [tamże: Erős Vilmos, „Posztkoloniális értelmiséginek tartom magam” (Beszélgetés Ewa Domanska lengyel történésszel)” [“I am a postcolonial intellectual”. An interview with Polish historian Ewa Domanska], przeł. Erős Vilmos].
 • “Beyond Anthropocentrism in Historical Studies.” Historein. A Review of the Past and Other Stories (Grecja), vol. 10, 2010: 118-130.
 • „Historia teatru w perspektywie porównawczej teorii nauk humanistycznych”, w: Ustanawianie historii, pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek, Dorota Buchwald, Dariusza Kosińskiego. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2010: 21-31.
 • „Muzułman: świadectwo i figura”, w: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki, pod. red. Łukasza Musiała, Mikołaja Ratajczaka, Krystiana Szadkowskiego, Arkadiusza Żychlińskiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010: 233-260.
 • „Co z nami zrobił Foucault?”, w: French Theory w Polsce, pod. red. Ewy Domańskiej i Mirosława Loby. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010: 61-79.
 • “Problematizing Comparative Historical Studies”. Taiwan Journal of East Asian Studies, vol. 7, no. 1, June 2010: 71-85.
 • Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?Teksty drugie, nr 1-2, 2010: 45-55.
 • „Transhumanacja jako transhumancja, czyli przepędzanie prochów Witkacego”. Didaskalia, nr 96, kwiecień 2010: 44-51.
 • “Hayden White: szkoła buntu”. Magazyn Literacki (dodatek do Tygodnika Powszechnego), nr 11, 14 marca 2010: 13.
 • Wykluczeni z historii”, z Ewa Domańska rozmawia Sebastian Frackiewicz. Focus Historia, nr 10, październik 2010: 48-50.

2009

 • [Відповідь на запитання Форуму]: Науковець перед з`явою пам`яті. Україна Модерна, t. 4(15), 2009 Пам`ять як поле змагань. Київ: Критика, 2009: 7-11.
 • “Har historie overlevelsesverdi?” (na norweski przeł. Anne Helness). Arr. Idéhistorisk Tidsskrift (Norwegia), nr 3-4, 2009: 47-55.
 • „Przyczynek do biografii intelektualnej Haydena White’a”, w: Hayden White, Proza historyczna, pod red. Ewy Domańskiej. Kraków: Universitas, 2009: 3 17-346.
 • Hayden White: An Academic Teacher” [.pdf], trans. by Magdalena Zapedowska, w: Re – Figuring Hayden White, ed. by Frank Ankersmit, Ewa Domanska and Hans Kellner. Stanford: Stanford University Press, 2009: 332-347. [„Príspevok k intelektuálnej biografii Haydena Whita“ [.pdf], przeł. na czeski Karol Hollý. Forum Historiae, no. 2, 2009.]
 • „Frank Ankersmit: From Narrative to Experience”, trans. by Magdalena Zapedowska. Rethinking History, vol. 13, no. 2, June 2009: 175–195.

2008

 • A Conversation with Hayden White” [.pdf]. Rethinking History, vol. 12, nr 1, March 2008: 3-21.
 • „Doświadczenie jako kategoria badawcza i polityczna we współczesnej anglo-amerykańskiej refleksji o przeszłości”, w: Nowoczesność jako doświadczenie: dyscypliny – paradygmaty – dyskursy, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej i Ryszarda Nycza. Warszawa: Academica, 2008: 131-142.
 • „O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary. (Uwagi metodologiczne)”, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa 2008: 19-36.
 • Historiografia insurekcyjna” [.pdf]. Literatura na świecie, nr 1-2, 2008: 355-368.
 • Badania postkolonialne”, w: Leela Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne , przeł. Jacek Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008: 157-164 [tamże, zestawiona przez ED bibliografia „Studia postkolonialne w Polsce”: 179-164].
 • „Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej. Studium przypadku”, w: Obrazy PRL. Konceptualizacja realnego socjalizmu w Polsce, pod red. Krzysztofa Brzechczyna. Poznan: IPN, 2008: 167-186.
 • „Problem rzeczy we współczesnej archeologii”, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, pod red. Jacka Kowalewskiego i Wojciecha Piaska. Olsztyn: Wyd. Instytutu Filozofii UWM, 2008: 27-60.
 • Ewa Domańska, Bjørnar Olsen, „’Wszyscy jestesmy konstruktywistami’. Odpowiedź na artykuł Jacka Kowalewskiego i Wojciecha Piaska 'W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie projektu ‘zwrotu ku rzeczom’ w historiografii i archeologii’, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności , pod red. Jacka Kowalewskiego i Wojciecha Piaska. Olsztyn: Wyd. Instytutu Filozofii UWM, 2008: 83-100.
 • Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami”. Kultura Współczesna, nr 3, 2008: 9-21 oraz tamże: „Rzeczy. Rekonesans antropologiczny. (Dyskusja)”, głos w dyskusji: 83-87.

2007

 • Zwrot performatywny we wspólczesnej humanistyce”. [.pdf] Teksty Drugie, nr 5, 2007: 48-61 [dyskusja: „Przeszłość w działaniu”. O „zwrocie performatywnym”, literaturze i literaturoznawstwie rozmawiają Krzysztof Uniłowski, Ryszard Koziołek, Paweł Tomczok i Piotr Bogalecki. artPapier, nr 4, 15 luty 2008.]
 • Historiographical Criticism: A Manifesto”, in: Manifestos for History, ed. by Keith Jenkins, Sue Morgan and Alun Munslow. Oxford: Routledge, 2007: 197-204.

2006

 • The Material Presence of the Past.” [.pdf] History and Theory, vol. 45, no. 3, October 2006: 337-348.
 • O potrzebie przeszlosci” [.pdf], w: Komu potrzebna jest przeszlosc?, pod red. Danuty Minty-Tworzowskiej i Lukasza Oledzkiego. Poznan: KNSA, 2006: 72-83.
 • The Return to Things”. [.pdf] Archaeologia Polona, vol. 44, 2006: 171-185.
 • „Czy Libera moglby nas jeszcze uratowac?”. Obieg/artmix, nr 13 (3), 2006 (pismo internetowe)

2005

 • „Transhumanation: From man to monster. An Exercise in the Hermeneutics of Passage” w: Spoiling the Cannibas’ Fun. Cannibalism and Cannibalisation in Culture and Elsewhere, edited by Tadeusz Rachwal and Wojciecha Kalaga. Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, 2005: 161- 171.
 • Diatanaty. Prochy, diamenty i metafizyka obecnosci” [.pdf]. Czas Kultury, nr 3-4, 2005: 51-61.
 • „Orientalizacja europejskiego Orientu (Turkqeries i chinoiserie w Polsce XVII i XVIII wieku)”, w: Gra i koniecznosc. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii , pod red. Grzegorza A. Dominiaka, Janusza Ostoja-Zagórskiego i Wojciecha Wrzoska. Bydgoszcz : Epigram, 2005: 103-112
 • „O zwrocie ku rzeczom we wspólczesnej humanistyce. (Ku historii nieantropocentrycznej)”. Roczniki Dziejów Spolecznych i Gospodarczych, t. LXV, 2005: 7-23.

2004

2003

 • „Réinterprétation du sublime historique. La déesthétisation de l’abject dans l’historiographie”, transl. by N. Tutiaux-Guillon), w: Pistes didactiques et chemins d’historiens. Textes offerts á Henri Moniot , recueillis et édités par Marie-Christine Baques, Annie Bruter, Nicole Tutiaux-Guillon. Paris: L’Harmattan, 2003: 37-54.
 • „Autofikcja Joanny Bator” [.doc](rec. z: Joanna Bator, Kobieta). Teksty drugie, nr 2-3, 2003: 336-345.

2001

 • „Archeontologia martwego ciala. Ku kontemplacyjnemu podejsciu do przeszlosci”. Er(r)go, nr 3, 2001: 37-60.
 • „Hayden White”, in: Postmodernism: Key Figures, edited by Hans Bertens and Joseph Natoli. Cambridge, Mass.: Blackwell, 2001: 321-326.
 • „Historia-Historiografia-Ideologia (Refleksje nad Zarysem Historii Historiografii Polskiej Andrzeja F. Grabskiego)”. Historyka, vol. 31, 2001: 108-115.

2000

 • „Jaskinia Chejrona: Inny dyskurs edukacji”, w: Uczen i nowa humanistyka, pod red. Marii Kujawskiej. Poznan: IH UAM, 2000: 123-134.
 • „Adieu. Wspomnienie o Profesorze Topolskim”. Er(r)go, nr 1, 2000: 109-111. (Przedruk w: Swiatooglady historiograficzne, pod red. Jana Pomorskiego. Lublin: UMCS, 2002: 81-84.)
 • [Re]creative myths and constructed history. (The case of Poland),” [.pdf], in: Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond, edited by Bo Stråth. Brussels: P.I.E./Peter Lang, 2000: 249-262.
 • „O różnych końcach historii”. Czas Kultury, nr 6-1, 1999/2000: 52-57.

1999

 • „After Postmodernism: A Dream of Transformation,” w: The Postmodern Challenge: Perspectives East and West, edited by Nina Witoszek and Bo Stråth. London: Sage Publications, 1999: 265-279.

1998

 • „Pre-krytyka niewyrażalnego czyli historyk w poszukiwania słowo-świata”. Teksty Drugie, nr 1/2, 1998: 245-254.
 • „Polish Historiography” i hasla: Jan Dlugosz, Marcin Kromer, Oskar Halecki, Wladyslaw Konopczynski, Adam Naruszewicz, Jan Rutkowski, Jerzy Topolski, w: Global Encyclopedia of Historical Writing, edited by Daniel R. Woolf. Garland: Canada-United States, 1998, vol. I, ss. 241, 393/4; vol. II, ss. 517; 720-723; 798; 894.
 • My Plot, Your Story. Alternative History: Its Authors, Characters and Critics.” Res Historica (Historia, metodologia, wspólczesnosc), pod red. Jana Pomorskiego, nr 6, 1998, Lublin 1998: 145-165.
 • „Historia uniwersalna i postmodernizm”, w: Swiat historii, pod red. Wojciecha Wrzoska. Poznan: IH UAM, 1998: 159-171

1997

 • „Tekstualizacja archeologii. Od Barthesa do Hoddera”, w: Jakiej archeologii potrzebuje wspolczesna humanistyka? pod red. Janusza Ostoja-Zagórskiego. Poznan: IH UAM, 1997: 65-77.
 • „Historiografia czasu postmodernizmu po postmodernizmie. (Retrospekcja)”, w: Wobec kultury. Problemy antropologa, pod red. Ewy Karpinskiej. Lódz: Wyd. UL, 1997: 111-129
 • From the Manor House to the World. (The Role of the Manor House in Creating the Vision of the World of the Polish Middle Nobility in the 16th and 17th Century)”. Studia Historiae Oeconomice, vol. 22, Poznan 1997: 25-31.
 • „Hayden White: Beyond Irony”, w: Stueckrath, Joern/Zbinden, Juerg (Hrsg.): Metageschichte. Hayden White und Paul Ricoeur. Dargestellte Wirklichkeit in der europaeischen Kultur. Im Kontext von Husserl, Weber, Auerbach, Gombrich. Nomos: Baden-Baden, 1997: 104-124.
 • „O historii w czasach histerii millenium: Jean Baudrillard i Octavio Paz. (Fragmenty)”. Odra, nr 11, 1997: 62-63.
 • „Natalie Zemon Davis – historyk 'zaulków i szczelin'”, w: Eruditio et interpretatio. Studia historyczne, pod red. Zbigniewa Chodyly. Poznan: IH UAM, 1997: 407-414.

1996

 • Po-postmodernistyczny romantyzm. (Sensitivism – 'nowa’ filozofia historii – Franklin R. Ankersmit).” Kultura Wspólczesna, nr 9/10, 1996: 69-86.
 • „Montaillou – Arkadia 'heretyckiego’ historyka”, w: Mit historyczny. Jego funkcje ideologiczne i polityczne w XIX i XX wieku, pod red. Aliny Barszczewskiej-Krupy. Lódz: UŁ, 1996: 89-110.
 • „Od postmodernistycznej narracji do po-postmodernistycznego doswiadczenia. Propozycja Ankersmita”. Teksty drugie, nr 2/3 (1996): 190-209.
 • (z Andrzejem Zybertowiczem) „W MiedzyDoswiadczeniu„. Kultura Wspólczesna, nr 1-2, 1996: 50-57.

1995

 • „Narratywistyczna filozofia historii (Przypadek Arthura C. Danto)”.Historyka XXV (1995): 75-79. [tamze: „Jestem pisarzem ….” Fragmenty wywiadu Ewy Domanskiej z Arthurem C. Danto): 81-87.]

1994

 • The Image of Self-Presentation” [.pdf]. Diacrtics. Spring 1994: 91-100.
 • „Kryzys tradycyjnego rozumienia historii w filozofii anglosaskiej.” Historyka, vol. XXIV, 1994: 57-65.
 • „Filozoficzne rozdroza historii”, w: Ewa Domanska, Jerzy Topolski, Wojciech Wrzosek, Miedzy modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994: 17-30.
 • „Wspólczesne filozofia amerykanska w statystyce”. Edukacja Filozoficzna, nr 18, 1994: 248-253 [przedruk w: Filozofia amerykañska dzis, pod red. Tomasza Komendziñskiego i Andrzeja Szahaja. Toruñ: UMK, 1999: 27-34.]
 • „Historia feminizmu i feministyczna historia”. Odra, nr 7/8, 1994: 22-28.

1993

1992

 • Metafora-Mit-Mimesis. Refleksje wokól koncepcji narracji historycznej Hayden White’a”. Historyka, vol. XXII, 1992: 29-44.